Thăng Tiến

Định hướng phát triển, thăng tiến dựa vào khả năng bản thân, cho dù hướng nội hay hướng ngoại…